Додати в обране

Перша публiчна IT-компанiя

Новини

20
Apr

Повідомлення про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв

 

Особлива інформація. Частина 1

Особлива інформація. Частина 2


23
Mar

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»

(код за ЄДРПОУ: 37850512, місцезнаходження: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2015 року об 11:00 годині за адресою: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кабінет №6.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

3. Розгляд звіту директора ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» за 2014 рік та їх затвердження.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2014 рік.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 21.04.2015 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кабінет №6, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Волков Олександр Миколайович.

Телефон для довідок: (096) 173 16 35.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 51929 52943
Основні засоби * 50597 50460
Довгострокові фінансові інвестиції - 280
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 2 469
Грошові кошти та їх еквіваленти 1330 1734
Нерозподілений прибуток 416 1293
Власний капітал 51916 52793
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 13 150
Чистий прибуток (збиток) (877) (835)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500000 1500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 50

* – включає залишкову вартість нематеріальних активів

Наглядова рада ПАТ “ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ”