Додати в обране

Перша публiчна IT-компанiя

Новини

22
Mar

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»

(код за ЄДРПОУ: 37850512, місцезнаходження: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кабінет №6.

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2017 рік.

9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

10. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Дука Володимир Васильович, член лічильної комісії Дрогобецький Богдан Григорович.

2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

3. Обрати Головою зборів Волков Олександр Миколайович, Секретарем зборів Волкова Тетяна Олександрівна. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2017 рік: збиток отриманий у 2017 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

9. Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

-Купівля нематеріального активу (сукупна гранична вартість 100 000 000 грн.);

-Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Директору Товариства.

10. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 19.04.2018 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кабінет №6, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Волков Олександр Миколайович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: +38(0619) 44-83-45

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:www.igt.ua.

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 50588 50591
Основні засоби (за залишковою вартістю) 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 4 3
Гроші та їх еквіваленти 726 946
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (224) 9
Власний капітал 51276 51509
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1500 1500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 42 31
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (233) (177)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500000 1500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,16) (0,12)


22
Mar

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 25.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1500000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1499930 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою, містяться в Повідомленні про проведенні загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.