Додати в обране

Перша публiчна IT-компанiя

Новини

15
Mar

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»

(код за ЄДРПОУ: 37850512, місцезнаходження: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кабінет №6.

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2016 рік.

9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.

10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

11. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

13. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

14. Прийняття рішення про переобрання посадових осіб Товариства.

15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

16. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

17. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Дука Володимира Васильовича, член лічильної комісії Дрогобецького Богдана Григоровича.

2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

3. Обрати Головою зборів Волкова Олександра Миколайовича, Секретарем зборів Волкову Тетяну Олександрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;

- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;

- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;

- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;

Збори провести без перерви.

4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8.Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2016 рік: 177 тис. грн.

9. Затвердити зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.

10. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ», скорочене найменування: ПРАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ».

11. Визначити наступну структуру та кількісний складу органів Товариства: Виконавчий орган, в особі Директора — 1 особа, Наглядова рада — Голова та член Наглядової ради — 2 особи, Ревізійна комісія - Голова та член Ревізійної комісії — 2 особи. Ревізійна комісія не обиратиметься.

12. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Волкова Олександра Миколайовича на підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.

13. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

14. Припинити повноваження Директора Волкова Олександра Миколайовича, Голови Наглядової ради Бабініна Артема Васильовича, члена Наглядової ради Устюжинаої Інни Ігорівни, Голови Ревізійної комісії Волкової Тетяни Олександрівни, члена Ревізійної комісії Доценко Галини Надировни. Обрати на посаду Директора Волкова Олександра Миколайовича. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Голова Наглядової ради Бабінін Артем Васильович (представник акціонера), Член наглядової ради Устюжина Інна Ігорівна (представник акціонера). Ревізійну комісію не обирати.

15. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Директором Товариства, Головою та членом Наглядової ради Товариства. Встановити винагороду для Директора згідно укладеного договору, Голові та члену Наглядової ради винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради, Голову Наглядової ради на підписання договору з Директором Товариства.

16. Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Купівля нематеріального активу (сукупна гранична вартість 100 000 000 грн.);

- Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Директору Товариства.

17. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 50591 50594
Основні засоби 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 3 1
Грошові кошти та їх еквіваленти 946 1112
Нерозподілений прибуток 9 186
Власний капітал 51509 51686
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 31 21
Чистий прибуток (збиток) (177) (230)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500000 1500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 10.04.2017 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кабінет №6, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Волков Олександр Миколайович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.igt.ua

Наглядова рада ПАТ “ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ”


25
Mar

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ»

(код за ЄДРПОУ: 37850512, місцезнаходження: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2016 року об 11:00 годині за адресою: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кабінет №6.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

3. Розгляд звіту директора ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ» за 2015 рік та їх затвердження.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2015 рік.

8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 21.04.2016 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 72313, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. 50-річчя Перемоги, буд. 18/1, кабінет №6, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Волков Олександр Миколайович.

Телефон для довідок: (067) 196 14 51.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 50594 51929
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 1 2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1112 1330
Нерозподілений прибуток 186 416
Власний капітал 51686 51916
Статутний капітал 1500 1500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 21 13
Чистий прибуток (збиток) (230) (877)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1500000 1500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Наглядова рада ПАТ “ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ”